Brønde

Brønde kan være fremstillet af plast, beton, glaseret ler, glasfiber m.v.

Dimensioner

I arealer, hvor arbejdstilsynets regler er gældende, udføres nedgangsbrønde i dimensioner og med arbejds- og adgangsforhold, som angivet i disse regler.

Nedgangsbrønde der ikke er omfattet af arbejdstilsynets regler, bør have et opføringsrør, der har en dimension på mindst 1 meter, og der bør være mulighed for nedstigning f.eks. ved hjælp af egnet brøndstige.

Prøveudtagningsbrønde udføres, efter myndighedernes anvisninger, i dimensioner, der giver adgang til at udføre de foreskrevne prøver og målinger.

En prøveudtagningsbrønd bør have en diameter på mindst 400 mm, så vandstrålen ikke rammer brøndvæggen.

Indstikket i prøveudtagningsbrønden bør være min 50 mm og med min 150 mm " fri vandstråle".

Ved større vandmængder skal prøveudtagningsbrønden størrelse og udformning tilpasses efter forholdene.

Rense- og inspektionsbrønde bør udføres med et opføringsrør, med en diameter på mindst 300 mm.

Bundløb mv.

Brøndbunde udføres således at risikoen for aflejeringer og forstoppelse bliver minimal.

For at minimere tryktabet, og for at undgå risikoen for tilstopninger og overstrømninger udføres alle bundrender ( bundløb ) i brøndene og overgange jævnt afrundende.

Bundrender bør udføres i samme dybde som ledningsdimensionen.

Banketten bør udføres med fald mod bundrenden på mellem 175 - 400 o/oo.

Modstående tilløb til bundrender bør undgås. I præfabrikerede brøndbunde bør ubenyttede bundrender tilstøbes.

Dæksler og riste

Dæksler og karme kan f.eks udføres af støbejern, stål, plast eller beton.

De skal have en sådan styrke, at de kan modstå de påvirkninger de udsættes for.

Dæksler bør vælges efter styrkegruppe, som angivet i tabellen herunder.

Riste i boliger bør dimensioneres for et prøvelast på 1,5 kN.

I bygninger, hvor der forekommer trafiklast, f.eks fra trucks, skal der vælges dæksler og lignende med en prøvelast, der er mindst det maksimale hjultryk med et tillæg på 50 %.

Dæksler og riste placeres og monteres således, at de belastninger, der påføres ikke skader afløbsinstallationen.

Hvor brønde mv. er udført af materialer, der ikke kan modstå lodret trafikbelastning overført via dæksel eller rist, udføres dæksler og riste som "flydende", dvs. at belastningen overføres til vejbelægning og/eller jord.

Dæksler udføres og monteres, så de anvendte vejmaterialer mv. ikke kan trænge ned i brønden.

Der bør normalt tætnes mellem dæksel/karm og brøndside.

Rense- og inspektionsbrønde forsynes med aftagelige dæksler, der ved brønddimensioner på 600 mm og derover har en lysning på minimum 550 mm.

Dækslers tæthed.

Dæksler på brønde i bygninger skal være lugttætte.

Dækslers tæthed over for lugt, vand, tryk og urenheder klassificeres efter følgende retningslinier:

Normaltæt.

Dæksel der er tæt for nedfald af sten, pinde og lignende.

Normaltætte dæksler er f.eks. betondæksler anbragt i rørmuffe eller direkte på brøndring, og jerndæksler med gennemgående nøglehuller anbragt i vinkelformet karm uden særlige foranstaltninger for tæthed.

Lugttæt.

Dæksel, der er tæt for udsivning af lugt fra afløbsinstallationen.

Lugttætte dæksler er f.eks ikke-gennembrudte dæksler i vinkel eller U-formet karm, evt. med særlig tætning f.eks med gummiringe.

Tryktæt.

Dæksel der er tæt mod udstrømning af vand fra afløbsinstallation f.eks under opstemning.

Tryktætte dæksler er f.eks dæksler der er fastboltet til brøndkonstruktionen.

Dæksler og ristes fastholdelse mv.