Dimensionering af regnvand.

Fyldningsforhold

Altid 1,0 for liggende ledninger og normalt 0,33 for stående.

Dimensionsgivende regnvandsstrøm

Beregnes som: qR,d = A x φ x i

A = regnmodtagende areal i m2 eller ha (10.000 m2), og beregnes som summen af:

  • de indgående vandrette arealer,
  • den vandrette projektion af de skrå flader, og
  • 1/3 af de lodrette flader, der rammes af den største slagregnsmængde, hvilket som regel er de flader, der vender mod den fremherskende vindretning.

Afløbskoefficient.

φ = afløbskoefficient er en faktor med værdier 0,0 - 1,0 f.eks.:

  • 1,0 = tætte belægninger
  • 0,8 = belægninger med grus-/græsfuger
  • 0,6 = grusbelægninger
  • 0,1 = have- /parkarealer med afvanding.

Den dimensionsgivende regnvandsstrøm

Bør beregnes som svarende til fuld udbygning af ejendommen.

i = regnintensitet i l/s/ha f.eks.:

  • 110 l/s/ha (n = 1/1)
  • 140 l/s/ha (n = 1/2)
  • 230 l/s/ha (n = 1/10).

- hvor n = den årlige sandsynlighed for intensitetens optræden.

Hvis der skal tages hensyn til de forventede kommende klimaændringer, kan regnintensiteten ganges med en af nedenstående klimafaktorer:

Ovenstående er beregnet for en forventet teknisk levetid (fremskrivningshorisont) på 100 år.

Klimafaktoren bør kun anvendes, når der udtrykkeligt er fremsat krav om, at der skal tages hensyn til de forventede fremtidige klimaændringer. I denne situation bør ledningen sikres et tilstrækkeligt ledningsfald og en tilstrækkelig stor dimension. Derfor bør klimafaktoren, ved fastsættelse af ledningens fald, ikke medregnes. Ved bestemmelse af rørets dimension, skal klimafaktoren derimod medtages.

En kommune kan i hvert enkelt tilfælde bestemme hvilken regnintensitet, der skal benyttes (f.eks. ved udvendige vaskepladser på tankstationer sættes i = 150 l/s/ha).

Fr = A x φ = det reducerede fladeareal (m2).

Tillæg for slagregn:

Ved udsatte eller fritliggende, vestvendte facader tillægges regnarealet med 1/3 facadeareal under den forudsætning, at regnvandet fra facaden bliver opsamlet, f.eks. i overfladebrønde.

I nogle tilfælde (ved udsat beliggenhed) bør der også tages højde for slagregn ved halvtage, baldakiner, overdækkede altaner, ved overdækkede benzinsalgspladser eller lignende. Som for fritliggende facader er det også her en forudsætning, at slagregnen bliver opsamlet.

Hvis hele grundarealet er asfalteret bortfalder ovennævnte tillæg for slagregn.

“Farlige” arealer.

Ved ikke overdækkede terrasser eller altaner i etageejendomme, nedkørsler til kældre eller andre udsatte lokaliteter, hvor der kan være risiko for oversvømmelse, sættes i = 230 l/s/ha (n = 1/10).