"Med lov skal land bygges". Uden en lov eller bekendtgørelse er det ikke muligt at bygge og bevare en bolig. På samme måde er det inden for afløbsområdet. Neden for er medtaget de regler, der i mere eller mindre udstrækninger er nødvendige for en autoriseret kloakmester.

En autoriseret kloakmestervirksomhed er berettiget til at udføre og foretage reparation på afløbsledninger og dertil hørende ledninger fra og med tilslutning til hovedkloak og til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord, herunder anlæg til rensning af spildevand, f.eks. nedsivningsanlæg, biologiske sandfilteranlæg, rodzoneanlæg, pilerenseanlæg, minirenseanlæg, endvidere samletanke, tryk- og vacuumsystemer, regnvandsanlæg, bygnings- og omfangsdræn, alle afløbsledninger på landbrugsejendomme samt ajle- og gylleanlæg.

Dette omfangsrige arbejdsområde nødvendiggør at en autoriseret kloakmester må have kendskab til mange normer, reglementer, love og bekendtgørelser, f.eks.:

Normer og standarder fra Dansk Standard

DS 432:2020 ” Afløbsinstallationer "

DS 436.2. udg., ”Norm for dræning af bygværker mv.”.

DS 440.2. udg., ”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning”.

DS 475.2. udg., ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”.

DS-håndbog 169. 1.udg. "Vand- og afløbssystemer i jord - Lægning af stive og fleksible ledninger" ( 437 + 430 + 455 )

AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

AB 18 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

BR 18 Bygningsreglementet

BEK nr 1399 af 12.12.2019 Bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 


Erhvervsministeriet

LBK nr. 30 af 11.01.2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

BEK nr. 560 af 30.05.2017 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallaiongsområdet, som enhver må udføre.

BEK nr. 859 af 03.07.2014 om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.

BEK nr. 1230 af 24.11.2017 om den kompetencegivende klokamestereksamen.

BEK nr. 1363 af 29.11.2018 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

BEK nr. 1364 af 02.06.2017 om godkendelse af kontrolnstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

BEK nr. 1414 af 03.12.2018 om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

BEK nr. 1415 af 03.12.2018 om godkendelse af fagligt ansvarlig på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet.


Miljø- og Fødevareministeriet ( Miljøministeriet )

LBK nr. 282 af 27.03.2017 bekendtgørelse af lov om forurenet jord ( jordforureningsloven ).

LBK nr. 520 af 01.05.2019 om husdyr og anvendelse af gødning ( husdyrbrugloven ).

LBK nr. 1218 af 25.11.2019 om miljøbeskyttelse ( miljøbeskyttelsesloven ).

LBK nr. 1581 af 10.12.2015 om okker ( okkerloven )

BEK nr. 696 af 22.05.2015 om ophævelse af Bek nr. 1444 typegodkendelsesordning for minirenseanlæg.

Bek nr. 908 af 30.08.2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. ( autoværkstedsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1254 af 23.11.2019 om forebyggelse af forurening af jord- og grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg. ( benzinstationsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1393 af 21.06.2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. ( spildevandsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1394 af 21.06.2021 om godkendelse af listevirksomhed. ( godkendelsesbekendtgørelsen )

BEK nr. 1401 af 26.11.2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. ( vaskepladsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1451 af 21.06.2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring gødning m.m. ( husdyrgødningsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1452 af 09.12.2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse af flytning af jord ( jordflytningsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1686 af 18.12.2018 om forbyggelse og bekæmpelse af rotter m.v. 


Beskæftigelsesministeriet

LBK nr. 674 af 25.05.2020 bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø ( arbejdsmiljøloven ).

BEK nr. 473 af 04.10.1983 om kloakarbejde m.v med senere ændringer.

BEK nr. 1109 af 15.12.1992 om tekniske hjælpemidlers anvendelse.

BEK nr. 1706 af 15.12.2010 om brug af personlige værnemidler.


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

LBK nr. 55 af 23.01.2020 om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret. ( LER-Loven ).

LBK nr.  1775 af 02.09.2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

BEK nr. 1473 af 17.12.2019 om registrering af ledningsejere og udlevering afledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret ( Ler-bekendtgørelsen )


Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

LBK nr. 1178 af 23.09.2016 Byggeloven


Undervisningministeriet 

BEK nr. 262 af 20.03.2007 om karakterskala og anden bedømmelse

Andre udgivelser der kan være nyttige.

VEJ nr 12414 af 01.01.2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Vejledninger fra arbejdstilsynet.

At-vejledning D.2.13, januar 2005 om gravearbejde.

At-vejledning D.2.14, januar 2005 om vaccination af personer der er beskæftiget med spildevand og kloakslam.

At-vejledning D.5.5-2, juni 2009 om brug af høreværn.

At-vejledning D.5.4, januar 2008 om åndedrætsværn.

At-vejledning D.5.6, april 2007 om værnefodtøj.

At-vejledning D.5.7, marts 2007 om beskyttelseshjelme.

At-vejledning D.6.1, juli 2007 om støj.

Statens Byggeforskningsinstitut.

SBI-Anvisning 255 Afløbsinstallationer - systemer og dimensionering. 1.udg 2015

SBI-Anvisning 256 Afløbsinstallationer - anlæg og komponenter. 1. udg 2015

SBI-Anvisning 257 Afløbsinstallationer - installationsgenstande og udførelse. 1 udg 2015

BEK nr 1041 af 08/12/2003 om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til at udføre den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet. ( ER OPHÆVET AF BEK nr 559 af 30/05/2017 )

Herudover kan findes en række andre forskrifter, kommunale vedtægter, regulativer, cirkulærer osv. som en kloakmester kan få brug for i sin dagligdag.

Ovenstående love og bekendtgørelser er bl.a. hentet fra Retsinformation.