Nivellering

Udførelse af nivellering

Nivellering er at fastlæggelse af højdeforskellen mellem to eller flere punkter.

Koten til det første punkt (fikspunkt) skal være kendt.

Nivelleringen udføres som følger:

- Instrumentet opstilles ca. mellem to punkter

- Kikkertakse og dermed sigteplan stilles vandret

- Stadie placeres på punkterne (først fikspunkt)

- Aflæsning på stadie foretages

- Resultaterne indskrives i målebog

- Koter udregnes

Føring og udregning af målebogsblade

Efterhånden som der foretages aflæsninger underudførelse af et nivellement, føres disse i en målebog eller på et løst målebogsblad.

I forbindelse med føring af målebog er følgende vigtigt at bemærke:

- Korrekt udfyldning af målebogsbladets hoved med oplysninger om:

1) Stedet (hvor foregår opmålingen)

2) Emnet (sagsnavn)

3) Dato

4) Initialer på opmåler og hjælper

5) Vejret

- Korrekt udfyldning af kolonner for opstilling, punktnummer og aflæsning.

- Tydelig udfyldning, således at en fagkyndig (3. person) uden hjælp kan læse og evt. færdigudregne målebogsbladet.

Afhængig af opgavens arbejdes der med enten cm´s nøjagtighed (2 decimaler) eller mm´s nøjagtighed (3 decimaler), hvor sidste decimal må skønnes ved aflæsningen.

Koteberegning sker med udgangspunkt i den angivne kote (fikskote).

Beregningsrækkefølge:

1. Bestemmelse af sigteplanskote:

Sigteplanskote = kendt kote + aflæsning

2. Bestemmelse af koter:

Ny kote = sigteplanskote - aflæsning.

De benævnelser, der indgår i beregningerne fremgår af figuren herover.

Eksempel:

Fikskote (pkt 0) = 5,00

Aflæsning (pkt 0) = 2,22

Aflæsning ( pkt 1) = 1,37

Løsning:

Sigteplanskote = Fikskote + aflæsning

                      = 5,00 + 2,22 = 7,22

Kote ( pkt. 1) = Sigteplanskote - aflæsning

                    = 7,22 - 1,37 = 5,85

Se herunder: