Samletank

Etableringen af samletanke for husspildevand og tag- og overfladevand fra to husstande godkendes af kommunalbestyrelsen og samletanke kan være:

 • typegodkendt til olieprodukter
 • anden godkendt beholder
 • indgå i et vakuumsystem
 • beholder støbt på stedet.

Kommunen godkender tanke nedgravet på egen grund, i frostfri dybde og min. 2 m til vej og skel. Samletanken skal anbringes og indrettes således, at der er uhindret adgang til tømning og inspektion.

Tanken udluftes gennem en ventilationsledning på min. 50 mm, direkte eller indirekte. Samletanken skal i udgravningen på alle sider være omgivet af et lag sand på min. 15 cm eller efter leverandørens anvisninger.

Afstanden til fundament udregnes efter erfaringsreglerne om "forhold til fundamenter".

Afstande til drikkevandsboringer:

 • min. 15 m til egen vandboring
 • min. 30 m til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
 • min. 50 m til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme
 • min. 15 m til øvrige vandboringer.

Samletanke skal:

 • have passende størrelse, min. 2500 l
 • være tilsluttet en af kommunen godkendt tømningsordning
 • evt. sikres mod hævning på grund af høj grundvandsstand
 • evt. monteres med alarm.

Der må max. være 20 m fra wc til samletanken og max. to stk. 45 gr. bøjninger. Wc'er bør have en så lille skyllevandsmængde som muligt, f.eks. 3 liter, og det er derfor vigtigt at faldet fra toiletskål til samletank følger VA - godkendelsen for det enkelte toilet.

Der må ikke kunne opstå sundhedsfarer for mennesker og dyr eller gener for omkringboende. Der må normalt ikke tilsluttes tagvand, overfladevand eller dræn til en samletank, men er ikke anden løsning mulig kan dette dog tillades.